Sv

/

En

The Melting Point

Anna Thörn

annajithorn@gmail.com

The Melting Point är en kampanj som utforskar en annan typ av visualisering av klimatfrågan. Snarare än att utgå ifrån den enskilda individens ansvar vänder sig projektet till kollektivet som förändringsagent och manar till förändring genom politisk påtryckning. Projektet syftar till att uppmärksamma allvaret i klimatkrisen och makthavares bristande handlingsförmåga, samt aktivera och mobilisera ett engagemang i frågan.

The Melting Point

Anna Thörn

annajithorn@gmail.com

The melting point is a campaign that explores another type of visualization of the climate issue. Rather than highlighting the individuals’ responsibility, the project turns to the collective as an agent of change and calls for change through political pressure. The project aims to emphasize the emergency of the climate crisis and the lack of ability to act from authorities and to activate and mobilize an engagement in the matter.